FondsDBL biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke projecten

overlay

Ondersteuningsdoelen

FondsDBL steunt projecten die de meest kwetsbare mensen in onze samenleving helpen om hun situatie te doorbreken. Dan kan het gaan om:

 • basale levensbehoeften, zoals daklozenopvang, voedselbanken en noodfondsen;
 • sociale integratie, zoals projecten voor het stimuleren van maatchappelijke participatie t.b.v. inwoners van achterstandswijken, vluchtelingen, mensen met een migrantenachtergrond, daklozen en andere met een grote afstand tot de maatschappij;
 • arbeid en opleiding, zoals werk- en leerervaringsprojecten op MBO niveau.

Refugees forward

Tijdens incubatorprogramma’s in Rotterdam krijgen ca. 100 nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond de kans om onder individuele begeleiding van professionele trainers, mentoren en studenten een onderneming op te zetten. Diverse bedrijven zijn mede dankzij FondsDBL bijdrage opgezet, o.a. Olive Kingdom (zeep uit Aleppo), Proryse (home gym en wellness), Solar irrigatie systeem t.b.v. boeren in Afrika etc..

VasteLastenPakket

In het jaar 2020 gesteund met de uitrol van dit initiatief in Rotterdam en Schiedam. I.s.m. diverse partijen (o.a. energiebedrijven, woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars etc..) zorgt VLP ervoor dat de vaste lasten op tijd worden betaald, zodat financiële stress verlaagd wordt en mensen de ruimte krijgen om hun leven weer op te pakken.
www.vastelastenpakket.nl

Samenwerkingsverband met SUN Weert 2020

IFondsDBL heeft een samenwerkingsverband met SUN Weert opgezet, het eerste noodhulpbureau in de provincie Limburg. Het fonds is volgens publiek private samenwerking formule opgericht. SUN verstrekt giften aan mensen in acute financiële nood: een relatief klein bedrag kan het verschil betekenen tussen een uitzichtloze situatie en nieuw perspectief met de moed om door te gaan.
www.sunweert.nl

House of Hope

Sinds 2007 steunt FondsDBL House of Hope. Deze organisatie wil de leefbaarheid van de wijken, waar ze actief zijn op Rotterdam-Zuid, vergroten. Hun doel is om vooral wijkbewoners op de rafelranden van de samenleving (die zorg mislopen, omdat ze onvoldoende gebruik weten te maken van de bestaande voorzieningen) te bereiken, te helpen en hun netwerk te versterken.

Criteria voor aanvraag

 • De maatschappelijke organisatie moet werkzaam zijn in de regio's Rijnmond/Drechtsteden.
 • FondsDBL steunt alleen initiatieven die de meest kwetsbare mensen in onze samenleving helpen om hun situatie te doorbreken.
 • Aanvragen ten behoeve van kinderen t/m 18 jaar worden niet meer in behandeling genomen omdat er relatief veel steun geboden wordt, zowel door de overheid als door lokale en landelijke fondsen.
 • De organisatie heeft niet voldoende eigen financiële middelen en er is voor het project niet voldoende steun van de overheid.
 • De noodzaak van de aanvraag moet beargumenteerd worden.
 • Er moet voldoende zekerheid zijn over de financiële situatie van de organisatie op lange termijn.
 • Wij financieren geen culturele projecten, kosten voor medisch onderzoek, kosten voor trainingen of opleidingen van medewerkers, publicatie of wetenschappelijke werkzaamheden (zoals congressen, seminars etc.).

Wanneer de aanvraag niet aan bovengenoemde criteria voldoet, zal deze worden afgewezen.

Aanvraagprocedure

U doorloopt eerst een quickscan. Als deze succesvol is doorlopen, komt u op het aanvraagformulier. Wij accepteren alleen online aanvragen die met de volgende bijlagen worden ingediend:

 • projectplan;
 • projectbegroting en dekkingsplan;
 • recente jaarrekening;
 • sociaal jaarverslag of beschrijving van de activiteiten van de instelling;
 • recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan één jaar);
 • statuten.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze via deze website zijn ingediend.

Heeft u algemene vragen dan kunt u contact opnemen via info@fondsdbl.nl.

U kunt een casus voorleggen door een mail te sturen naar casus@fondsdbl.nl. Vermeld geen privacy gevoelige gegevens van particulieren in deze e-mail; dit is geen beveiligde omgeving.

Doe de quickscan

Aanvraag indienen
Het bestuur van FondsDBL beslist over de aanvragen van instellingen en vergadert eenmaal per kwartaal. De behandeling van een aanvraag kan daardoor enige tijd in beslag nemen.

Evaluatie

Mocht de aanvraag tot een toekenning komen, dan verplicht u zich tot het opsturen van een financiële verantwoording en evaluatie na afloop van het project. Hieronder kunt u het formulier voor evaluatie en financiële verantwoording downloaden:
Evaluatie
Financiële verantwoording
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Noodfondsen/Samenwerkingsverbanden